Celem kursu jest: wykształcenie umiejętności dyskusji o tekście w kontekście wybranych zagadnień z zakresu historii literatury brytyjskiej od okresu staroangielskiego do współczesności, wykształcenie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich, wykształcenie  umiejętności zastosowania metod badania literatury w analizie tekstów literackich, wyrobienie umiejętności czytania krytyki literackiej oraz jej wykorzystania w analizie tekstów literackich, rozwijanie umiejętności zdobywania i selekcji informacji potrzebnych do realizacji zamierzonego celu.

Treści kształcenia modułu realizowane w ramach obecnego semestru (2 rok, sem. zimowy):  analiza powieści Ch. Dickensa w kontekście rozwoju powieści wiktoriańskiej i realizmu dziewiętnastowiecznego; analiza powieści Oskara Wilde's w kontekście idei estetyzmu, analiza tekstu z zakresu poezji i prozy irlandzkiej z początku XX wieku (W.B. Yeats, James Joyce) w kontekście walki o niepodległość i ruchu odrodzenia kultury irlandzkiej, analiza poezji i powieści modernistycznej (T.S. Eliota The Love Song of J. Alfred Prufrock. Virginia Woolf Mrs. Dalloway), analiza Kingsley Amis'a Lucky Jim w kontekście zmian społecznych po II wojnie światowej, analiza powieści David'a Lodge'a The British Museum is Falling Down w kontekście rozwoju powieści postmodernistycznej, analiza opowiadań: The Story of the Eldest Princess (A.S. Byatt) i The Company of Wolves (Angela Carter) w kontekście rozwoju prozy postmodernistycznej i idei feminizmu.

Sposoby oceniania: test (semestralny), projekt, prowadzana na bieżąco ocena postępów w nauce/ ocena na podstawie pracy studenta przez cały okres nauki.