Jak założyć kurs na Moodle? :: How to start a Moodle course?

(For English version TURN HERE.)


🇵🇱 Najlepszą metodą na założenie strony kursu przez Pracownika UAM jest skorzystanie z linku " Zamów kurs" w lewym menu bocznym (dostępny w rozwijanej sekcji "Nowy kurs") i wypełnienie formularza zgłoszeniowego - na instancji Moodle właściwej dla studentów danej jednostki / szkoły dziedzinowej (pełna lista). W terminie do 48h (zwykle w ten sam dzień roboczy, o ile nie zlecono dodatkowych czynności związanych z kopiowaniem kursu ze "starej" platformy wydziałowej) otrzymacie Państwo od administratora wiadomość zwrotną z linkiem do kursu (jeśli kurs zostanie zatwierdzony), ewentualnie odpowiedź odmowną (wraz z uzasadnieniem i wskazaniem problemu).

🔔 WAŻNE: Prowadzący, którzy na zmodernizowanej platformie Moodle 2021 chcą skopiować istniejący kurs zredagowany wcześniej na (od r.a. 2021/22 archiwalnej) instancji wydziałowej - prosimy zapoznać się z materiałami instruktażowymi pokazującymi:
1) Tworzenie kopii zapasowej kursu Moodle na "starej" platformie;
2) Odtwarzanie kopii zapasowej w kursie na nowej platformie.
(Materiały powyższe pochodzą z "nowego" Moodle OWKO - po pierwszym logowaniu może być konieczne odczekanie 10 min. i odświeżenie strony.)

Prosimy spróbować dokonać odtworzenia kopii swoich kursów samodzielnie - z wyprzedzeniem czasowym na wypadek problemu.

Pomoc w odtworzeniu kursu będzie można uzyskać od koordynatorów e-learningu Państwa jednostki. Można też zgłaszać potrzebę skopiowania starego kursu w formularzu zgłoszeniowym nowego kursu - podając nazwę i **koniecznie dokładny link do starego kursu** w polu "Dodatkowe informacje". Takie dodatkowe zlecenie może przedłużyć procedurę zakładania i zatwierdzania nowego kursu.W formularzu zamówienia kursu wypełniamy następujące pozycje (obowiązkowe są oznaczone gwiazdką, ale prosimy także zwrócić uwagę na pole 'Streszczenie"):

 • *Długa nazwa kursu: powinna zawierać nazwę kursu z USOS (zob. USOSWeb > Mój USOSWeb), cykl dydaktyczny (rok bądź semestr), informacje o roku i grupie bądź formacie zajęć, jeśli istotne dla rozróżnienia, oraz na końcu nazwisko prowadzącego w nawiasie, np. "Diagnostyka i terapia zaburzeń (wykł.) (2019/20) (Kubiak)", "Współczesna rodzina i jej problemy w perspektywie socjologicznej (2019/SZ) (1BA/3) (Gębka)";
 • *Krótka nazwa kursu: powinna zawierać kod ECTS kursu (wraz z numerem wydziału, bez końcówki sugerującej semestry), cykl dydaktyczny, a także jeśli to istotne rok studiów i numer grupy i/lub inicjały prowadzącego, np: "11-DITZ-11-s (2019/20)", "09-semmagar (2019-21) (JR)";
 • Streszczenie: podać można (bądź uzupełnić później) - kod ECTS przedmiotu + KRÓTKIE streszczenie do 500 znaków. Streszczenia mają charakter informacyjno-promocyjny i są publicznie dostępne w internecie.
  (UWAGA: w przypadku odtwarzania kursu ze starej platformy, wpisane w formularzu zgłoszeniowym nowego kursu streszczenie zostanie nadpisane i może być konieczne ponownej jego wpisanie / wklejenie w ustawieniach kursu.)
 • *Dodatkowe informacje: należy podać informacje które pomogą umieścić kurs we właściwym miejscu na platformie (takie jak rok studiów, kierunek, specjalność / specjalizacja), oraz wszelkie inne instrukcje i prośby do administratora.
  (UWAGA: Prowadzący, którzy chcą skopiować do kursu Moodle szkoły dziedzinowej swój kurs utworzony wcześniej na platformie wydziałowej, a nie chcą podjąć się tego samodzielnie - w polu tym należy umieścić link do starego kursu, który ma zostać skopiowany. Czas oczekiwania na zatwierdzenie zgłoszenia może się znacząco wydłużyć.)

Uwagi dodatkowe:

 • Jeśli Pracownik (bądź osoba uprawniona) nie widzi opcji "+Zamów kurs" w lewym menu, prosimy o dokładne zgłoszenie problemu na adres elearning[at]amu.edu.pl (ze służbowego adresu e-mail, z podaniem, której instancji Moodle problem dotyczy). (UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu na daną instancję Moodle, zasoby przeznaczone dla Pracowników wymagają ok. 10 minut do odblokowania dostępu. Prosimy poczekać 10 min. i odświeżyć stronę przed zgłoszeniem problemu.)
 • Administratorzy i menedżerowie danej platformy mają opcję założenia nowego kursu "z ręki" i zobaczą stosowną opcję w bocznym menu. UWAGA: Prosimy menedżerów o stosowanie się do wskazówek nazewnictwa kursów podanych powyżej (będą okresowo weryfikowane) oraz - zawsze - o dodawanie "Prowadzącego" w kursie (jeśli to nasz kurs, to rola "Menedżer" to nie jest rola kursowa, trzeba być "Prowadzącym", aby wszystkie funkcje Moodle działały nam prawidłowo).
 • UWAGA: W przypadku kontynuacji w 2021/22 dwuletniego seminarium magisterskiego, lub innego kursy wielosemestralnego, prosimy o standardowe zamówienie nowego kursu na nowej platformie i prowadzenie bieżących zajęć w 2021/22 już w nowym miejscu. Można w nowym kursie dodać link do starego kursu na (archiwalnej) platformie wydziałowej, która pozostanie do Państwa i studentów wglądu przez cały rok 2021/22.🇬🇧 For an AMU Teacher the best way to create a new Moodle course is to use the link " Request a course" in the left side-menu (after expanding the section "New course" if needed) and to then complete a course request form - on the Moodle site as pertinent for the students of a given AMU School, centre or unit (see full list here).  Within 48h (usually on the same working day, unless extra assistance has been requested in copying a course from an "older" Moodle platform) the administrator will reply with a link to the course (if granted), or else send a rejection reply (with an explanation and description of the problem).

🔔 IMPORTANT: Teachers wishing to replicate a course from one of the previous Moodle platforms (which become archives after 1 Oct. 2021) to the new Moodle 2021 platform - please use the following tutorials which tell you:
1) How to create a backup of a Moodle course on an older Moodle;
2) How to "restore" the course backup file into a newly obtained course on a new Moodle.
(Note: These tutorials are placed on the "new" Moodle OWKO site - after first logging in, you may need to wait for up to 10 minutes and refresh the screen in order to gain access.)

Please try restoring backup copies of your older courses on your own - do this early enough so any problems encountered can be reported and addressed in time.

You can seek assistance with restoring courses from the e-learning coordinator(s) at your faculty / unit. You may also indicate the need to copy a course in your course request form - including the name and **always the precise link to your older course** in the "Supporting information" field. Please note that such course requests may take longer to process.In the course request form you will need to fill in the following fields (mandatory ones are asterisked, but please note 'Summary" also):

 • *Course full name: enter full name of the course as given in USOS (cf. USOSWeb > My USOSWeb), add the academic cycle (year or semester), information about year of study, number of the group, and format of the course (when important for differentiating from other teachers' courses) , place the teacher's surname in brackets at the end. Examples: "Diagnostyka i terapia zaburzeń (wykł.) (2019/20) (Kubiak)", "Współczesna rodzina i jej problemy w perspektywie socjologicznej (2019/SZ) (1BA/3) (Gębka)";
 • *Short course name: enter the USOS / ECTS code of the course (including the initial number of the faculty), academic cycle (year or semester), also if pertinent for differentiation - add the year of study, number of group and/or teacher's initials, e.g.: "11-DITZ-11-s (2019/20)", "09-semmagar (2019-21) (JR)";
 • Summary: Can also be added later; it's recommended to include: the USOS / ECTS code of your course + BRIEF summary up tp 500 characters. Summaries are informational/promotional and are in principle accessible publicly in the Internet.
  (NOTE: when restoring a course backed-up from an older Moodle,, the summary first entered into the course request for a new course will be overidden by the backup, and so you may have to paste or type it again in the course settings.)
 • *Supporting information: please add any information that can help place the course correctly in the course structure (such as year of study, type of program ("kierunek"), specialisation ("specjalność" / "specjalizacja"), plus any other instructions or requests for the admins.
  (NOTE: Teachers wishing to copy onto the modernised Moodle 2021 platform a course created earlier on an older Moodle platform and who cannot do this on their own - should indicate this need by including the name and **most importantly the precise link to the older course** in the "Supporting information" field. Please note that such course requests may extend considerably the course approval procedure.)

Additional notes:

 • If a Teacher (or another eligible AMU Moodle user) cannot see the "+Request a course" option in the left menu, please report the problem to elearning[at]amu.edu.pl . Use your AMU e-mail box and state precisely which AMU Moodle site you are using). (IMPORTANT: When first logging in onto an AMU Moodle site, pages and resources intended for Staff take about 10 minutes to unlock. Please refresh the Moodle page after 10 minutes, and only then report the problem.)
 • Admins and some managers of a given Moodle may also be able to add a course manually and thus see relevants options in their menu. Admins and Managers should follow the same guidelines for naming courses, and - always - remember to add a "Teacher" in the courses created (or restored) ("Manager" is not a course role; only "Teachers" will find all Moodle course functions performing correctly).
 • NOTE: If continuing a two-year MA seminar in 2021/22, or any multi-semester course, please also use the standard course request for a new course on a new platform. Please conduct the current 2021//22 course on the new platform. You may add link to the previous years of your course stored on the older Moodle site - those sites will remain available for reading throughout 2021/22.

Last modified: Sunday, 31 October 2021, 1:13 PM