PNJA Słuchanie

Głównym celem kursu jest rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania poprzez:
1. rozwój rozumienia ze słuchu
2. rozwój umiejętności swobodnej wypowiedzi na temat przedstawiony w zadaniu na słuchanie
3. pracę nad użyciem zróżnicowanego i odpowiedniego słownictwa
4. poprawna wymowa i tworzenie poprawnych kolokacji leksykalno-gramatycznych podczas swobodnej wypowiedzi

PNJA Pisanie

Celem tego kursu jest rozwinięci strategi, umiejętności i wiedzy, które umożliwią studentom napisanie pracy licencjackiej na poziomie akademickim. W związku z tym studenci nauczą się jak odpowiednio parafrazować i streszczać, oraz cytować  tekst akademicki, jak stworzyć syntezę 2 lub 3 źródeł  w jednym akapicie i jak wdrażać wytyczne standardu referencyjnego APA, zarówno w trakcie tworzenia przypisów jak i bibliografii.

Kurs jest obowiązkowy i wchodzi w skład komponentów Praktycznej Nauki Języka Angielskiego.