Celem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji potrzebnych by stworzyć poprawny technicznie i efektywny dydaktycznie materiał wideo. A wszystko to przy uzyciu codziennej elektroniki i dostępnego dla pracowników UAM oprogramowania.  Kurs obejmuje wszystkie fazy tworzenia edukacyjnego zasobu wideo: planowanie, produkcję, postprodukcję i publikację.  Integralną częścią kursu są całodniowe warsztaty, podczas których stworzysz swój pierwszy profesjonalny zasób wideo.

Formuła kursu: Kurs realizowany jest w b-learningowym modelu odwróconej klasy, w której część teoretyczna online (2,5 x 45 minut) poprzedza cześć praktyczną w formie całodniowych warsztatów (7,5 x 45 minut). Warsztaty realizowane są w studiu nagrań Studia Filmowego UAM oraz Pracowni Komputerowej Ośrodka Wspierania Kształcenia na Odległość UAM.


Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i kształtowanie kompetencji potrzebnych w tworzeniu prostych zasobów dydaktycznych w formie dźwiękowej, graficznej i wideo. Kurs składa się z trzech modułów: 

Moduł I DŹWIĘK - 1 godz. online + 3 godz. stacjonarne:
Podstawy akustyki, fortmaty cyfrowych plików dźwiękowych, rejestracja dźwięku, postprodukcja dźwięku,

Moduł II GRAFIKA (0,5 godz online + 3 godz. stacjonarne): 
podstawy grafiki rastrowej 2D, zapoznanie z programem Adobe Photoshop, praca z programem Adobe Photoshop,

Moduł II WIDEO (1,5 godz. online + 2 x 3 godz. stacjonarne 
Przygotowanie do tworzenia formy audiowizualnej, zapoznanie ze współczesnymi formami filmowymi, sprzęt i podstawy warsztatu operatora, praca z programem Adobe Premiere.

Formuła kursu: Kurs realizowany jest w b-learningowym modelu odwróconej klasy, w której część teoretyczna online (3 godz. zegarowe) poprzedza część praktyczną w formie czterech warsztatów w 6 osobowej grupie. Warsztaty realizowane są w studiu nagrań Studia Filmowego UAM oraz Pracowni Komputerowej Ośrodka Wspierania Kształcenia na Odległość UAM. 

Prowadzący:

Natalia Bassak, realizator dźwięku, Studio Filmowe UAM (moduł audio)
Michał Łakomy, Kierownik USF (moduł wideo)
dr Wojciech Puppel, Grafik, Studio Filmowe UAM (moduł grafika)

W trakcie przedmiotu zostaną przedstawione informacje obejmujące obowiązki i prawa doktoranta. Będą podane podstawowe informacje z zakresu najważniejszych terminów i pojęć związanych ze statusem doktoranta, stypendiach doktoranckich, ubezpieczeniu, indywidualnym planie badawczym, samorządności doktoranckiej, możliwości przedłużenia kształcenia w szkole doktorskiej, rekrutacji i kształceniu w szkole doktorskiej, złożenia rozprawy doktorskiej, skreśleniu z listy doktorantów.

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Doktorant będzie miał podstawową wiedzę z zakresu prawnego statusu doktoranta:

  • czym różni się status doktoranta od studenta i pracownika
  • świadomość z należących mu praw i przywilejów
  • świadomość w zakresie przestrzegania obowiązków
  • czym jest ocena śródokresowa i indywidualny plan badawczy
  • samorządności doktoranckiej
  • gdzie należy szukać informacji związanych ze statusem doktoranta, kształceniem w szkole doktorskiej itd.,
  • wszczęciem procedury ws. nadania stopnia doktora
  • skreśleniu z listy doktorantów,
  • rekrutacji do szkoły doktorskiej.