Kursy sprzed r.a. 2021/2022 na platformie archiwalnej Moodle WFPiK.

(Uwaga: Niektóre kursy WFPiK mogą znajdować się na lokalnej platformie SEIWFPiK, którą nie zarządzają administratorzy OWKO.)

Koordynator / Menedżer: Mirosław Wobalis

(Course requests are no longer allowed here, PK 2022-07-24 12:40.)

03-WSPI-12BADM

Celem zajęć jest nabycie umiejętności dyskutowania na tematy naukowe, zdolności krytycznych i umiejętności interdyscyplinarnych związanych m.in. z rozumieniem i docenianiem różnorodności kulturowej i etniczno-religijnej. Ponadto jednym z celów jest nastawienie na orientację na temat czynników determinujących ewolucję różnorakich systemów na Bałkanach oraz rozumienie zasad kulturowych, rządzących współczesnymi zachowaniami politycznymi na Bałkanach. Ważnym celem jest także kojarzenie faktów z różnorodnych dziedzin humanistycznych, umiejętność interpretacji tekstów prawnych i politycznych oraz rozumienie różnic i analogii między różnymi systemami politycznymi i instytucjonalnymi.

2021 SZ 03-ZF-38 WYK Wykład poświęcono literaturze i życiu kulturalno-literackiemu po 1918r. realizowany jest stacjonarnie 9a w okresach pracy zdalnej na Teams). Test zaliczeniowy zostanie przeprowadzony na platformie Moodle

Dawne zabytki literacko – prawne odegrały istotną rolę w procesie rozwojowym sztuki oraz literatury w Chorwacji. Instytucje występujące na kartach dawnych zabytków prawnych pełniły rolę rolę kulturo- i społecznotwórczą. Dawne statuty chorwackie były nośnikami nie tylko chorwackiej, ale też południowosłowiańskiej tradycji prawnej i piśmienniczej (literackiej), stanowiły źródło poznania historii i kultury oraz społeczności mikro i makro regionu, w tym także (a może przede wszystkim) człowieka średniowiecznego.

Celem zajęć jest refleksja i pogłębienie wiedzy na temat człowieka średniowiecznego, jego wyobrażeń o świecie, marzeń, lękach czy też nadziejach. Podczas zajęć zostaną omówione najważniejsze zabytki literacko-prawne. Przedstawione zostaną motywy, figury, idee w nich występujące, które składają się na wyobraźnię człowieka średniowiecznego. 


Wykład całoroczny (30h; 2021/2022)

współczesna problematyka międzynarodowa na Bałkanach

03-MSB-31BADL

trzeci rok kierunku bałkanistyka - konwersatorium, 60h; kurs całoroczny; 

kwestie dotyczące geopolityki bałkańskiej w XX i XXI wieku

kurs bazuje na English File Upperintermediate 4th edition Units 1-4A