09-GRAMKON-ILS-11 -

Cele modułu kształcenia:

  • zapoznanie z podstawową terminologią, metodologią i instrumentarium badań kontrastywnych,
  • zdobycie wiedzy z zakresu podobieństw i różnic w poszczególnych podsystemach języka niemieckiego i polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa, morfologii i składni,
  • rozwijanie umiejętności analizy kontrastywnej w obrębie wybranych struktur i płaszczyzn językowych,
  • doskonalenie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu,
  • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej,
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania struktur podatnych na interferencję w kontekście języka niemieckiego i polskiego.