1MA

Przedmiot Course subject Kod USOS / USOS Code
Praktyczna nauka j. angielskiego: 1. Czytanie i mówienie: medycyna i ochrona zdrowia w kulturze i literaturze popularnej; 2. Gramatyka i słownictwo medyczne 1; 3. Czytanie i pisanie tekstów akademickich English as a foreign language: 1. Reading and speaking: Medicine and healthcare in popular culture and literature; 2. Grammar and medical vocabulary 1; 3. Reading and writing academic texts 15-PNJA-LCH-1MA-12/22
Komunikacja w ochronie zdrowia: teoria i praktyka Communication in healthcare: theory and practice 15-KOZ-LCH-11
Dyskursy zdrowia i choroby Discourses of health and disease 15-DZCH-LCH-11
Narracje zdrowia i choroby Narratives of health and illness 15-NZCH-LCH-11
Seminarium przedmiotowe: 1. Metafory w mówieniu i pisaniu o zdrowiu i chorobie 1. Metaphors in talking and writing about health and disease 15-SP1-LCH-11
Seminarium przedmiotowe: 2. Komunikacja w kryzysie zdrowotnym: pandemia koronawirusa 2020-21 2. Communication in a health crisis: coronavirus pandemia 2020-21 15-SP2-LCH-11
Jakościowe metody badawcze w humanistyce medycznej Qualitative research methods for medical humanities 15-JMBHM-LCH-11
llościowe metody badawcze w humanistyce medycznej Quantitative research methods for medical humanities 15-IMBHM-LCH-11
Pokonywanie barier komunikacyjnych w ochronie zdrowia Overcoming communication barriers in (health)care contexts 15-PBKOZ-LCH-11
Seminarium magisterskie M.A. seminar 15-SM-14/24
Antropologia medyczna w perspektywie globalnej Medical anthropology in global perspective 15-AMPG-LCH-11
Język obcy (do wyboru) Foreign language (elective) nadaje SJ UAM / assigned by  AMU Language School
Wykłady ekspertów o komunikacji w ochronie zdrowia 1 Experts’ lectures on communication in healthcare 1 15-WEOKOZ1-LCH-11
Język i komunikacja w psychoterapii Language and communication in psychotherapy 15-JIKP-LCH-11
Seminarium przedmiotowe: 1. Dramatoterapia i estetyka transformatywna 1. Dramatherapy and transformative aesthetics 15-SP3-LCH-11
Seminarium przedmiotowe: 2. Dyskurs i komunikacja w demencji i opiece nad osobą z demencją 2. Discourse and communication in dementia and dementia care 15-SP4-LCH-11

2MA

Przedmiot Course subject Kod USOS / USOS Code
Praktyczna nauka j. angielskiego: 1. Czytanie materiałów i publikacji badawczych z zakresu szkoleniowych medycyny i nauk o zdrowiu; 2. Czytanie i pisanie naukowych i popularno-naukowych tekstów English as a foreign language: 1. Reading learning materials and research publications in medicine and healthcare; 2. Reading and writing scientific and popular science texts on health 15-PNJA-LCH-2MA-11
Od specjalistycznego języka medycyny do języka popularnego From specialist medical language to lay language 15-OSJMDOJP-LCH-11
Coaching jako zawód pomocowy Coaching as a helping profession 15-CJZP-LCH-11
Audiodeskrypcja dla osób z dysfunkcją Audio description for persons with sight loss 15-ADODW-LCH-11
Komunikacja włączająca Inclusive communication 15-KW-LCH-11
Wykłady ekspertów o komunikacji w ochronie zdrowia 2 Experts’ lectures on communication in healthcare 2 15-WEOKOZ2-LCH-11
Teatr na potrzeby kształcenia medycznego z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego/symulowanego Theatre for standardised/simulated-patient medical training 15-TPKMWPSS-LCH-11
Seminarium przedmiotowe: 1. Wstęp do tłumaczenia tekstów medycznych 1. Introduction to medical translation 15-SP5-LCH-11
Seminarium magisterskie M.A. seminar 15-SM-34/44
Seminarium przedmiotowe: 2. Pisanie akademickich tekstów medycznych w języku angielskim 2. Writing for medical sciences in English 15-SP6-LCH-11
Komunikacja medyczna w środowisku wielokulturowym Healthcare communication across cultures 15-KMSW-LCH-11
Dialog w ochronie zdrowia Dialogue in healthcare 15-DOZ-LCH-11
Konwersacyjna SI w służbie zdrowia. Wykorzystanie interfejsów głosowych w komunikacji z pacjentem Conversational AI in healthcare. The application of voice interfaces in communication with patients 15-KSISZ-LCH-11
Starość w brytyjskiej i amerykańskiej kulturze i literaturze Old age in British and American culture and literature 15-SBAKL-LCH-11
Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników Supporting employee’s mental health 15-WZPP-LCH-11
Seminarium przedmiotowe: 1. Dyskursy medyczne w literackich i paraliterackich tekstach w języku angielskim na przestrzeni wieków 1. Medical discourses in literary and paraliterary texts in English across centuries 15-SP7-LCH-11
Seminarium przedmiotowe: 2. Komunikacja międzypokoleniowa o zdrowiu i chorobie 2. Intergenerational communication about health and disease 15-SP8-LCH-11

Last modified: Friday, 8 September 2023, 3:41 PM