1MA

Przedmiot Course subject Kod USOS / USOS Code
Język akademicki: Sprawności zintegrowane Integrated skills 15-JA-SZ-LMT-1MA-12/22
Język akademicki: Dyskurs Academic discourse 15-JA-D-LMT-1MA-12/22
 Wstęp do informatyki i programowania  Introduction  to  computer  science and programming  15-WDIIP-LMT-11
 Elementy statystyki  Elements of statistics  15-ELST-LMT-11
 Gramatyka rozmyta  Fuzzy grammar  15-GR-LMT-11
 Praktyka badawcza w laboratorium iw terenie  Lab and fieldwork-oriented research practice  15-PBLT-LMT-12/22
 Programowanie w języku Python  Programming in Python  15-PWJP-LMT-11
 Specjalistyczne narzędzia statystyczne dla językoznawców  Specialized  statistical  tools  for linguists  15-SNSDJ-LMT-11
 Seminarium magisterskie  M.A. seminar  15-SM-14/24
 Seminarium tematyczne  Theme seminar  15-SEMT1/2%-11
 Lektorat  Foreign language  nadaje SJ UAM / assigned by  AMU Language School
 PNJA - wymowa korekcyjna  EFL - corrective pronunciation  15-PNJA-FK-12/22

2MA

Przedmiot Course subject Kod USOS / USOS Code
Debaty i argumentacja Debating and argumentation 15-DIA-LMT-11
Sztuczna inteligencja Artificial intelligence 15-SI-LMT-12/22
Przetwarzanie języka naturalnego Natural language processing 15-PJN-LMT-11
Wstęp do bilingwalnego mózgu Introduction to bilingual brain 15-WDBM-LMT-11
Seminarium magisterskie M.A. seminar 15-SM-34/44
Językoznawstwo kliniczne Clinical linguistics 15-JK-LMT-11
Osiągnięcia i postępy w badaniach nad językiem Trends and advances in language science 15-OIPBNJ-LMT-11