23-PSDM-PPS

Cele kształcenia:

- przedstawienie zjawisk i typów komunikowania masowego jako narzędzi wpływu

społecznego

- dostarczenie wiedzy na temat strategii i mechanizmów budowania wizerunku publicznego w różnych sferach życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia zachowań autoprezentacyjnych ludzi w sytuacjach indywidualnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych

- wykształcenie umiejętności projektowania i przeprowadzania profesjonalnych działań psychologicznych w budowaniu wizerunku publicznego osób, marek i instytucji w mediach społecznościowych

- zbudowanie umiejętności planowania interwencji zmierzających do redukcji negatywnych konsekwencji wizerunkowych w sytuacji „kryzysu wizerunkowego”

- zwiększenie kompetencji społecznych usprawniających autoprezentacje jednostki w różnorodnych typach relacji interpersonalnych