(For English version TURN HERE.)

🇵🇱 Zmodernizowana Platforma E-learningowa Moodle UAM składa się z szeregu instancji Moodle z ujednoliconym logowaniem centralnym (CAS). Do zalogowania potrzebne jest konto UAM (nazywane też "kontem USOS" przez pracowników dydaktycznych). Posiadacz konta UAM ma przypisane m.in. następujące dane:

 • Nazwę użytkownika UAM, np. abc123
 • Adres email UAM: abc123@amu.edu.pl (Pracownik) albo abc123@st.amu.edu.pl (Student)
 • Hasło główne do wszystkich systemów informatycznych UAM (nazywane także „hasłem do USOS-a”)   
W okienku CAS logujemy się następująco:
 • "Nazwą użytkownika" jest nazwa użytkownika UAM (może zadziałać też pełen adres email UAM z nazwą użytkownika UAM przed @)
 • "Hasłem" jest hasło USOS

W przypadku problemów z zalogowaniem do Moodle przez CAS, prosimy zapoznać się z tą stroną.

Przy korzystaniu z aplikacji mobilnej Moodle należy przed pierwszym logowaniem skopiować link WWW właściwej instancji Moodle (np. https://lms.amu.edu.pl/owko) i wprowadzić go w aplikacji (pole "adres strony"), aby połączyć ją z właściwą instancją Moodle, a następnie stosownie się zalogować. (Wprowadzenie odpowiedniego adresu jest możliwe także poprzez zeskanowanie aplikacją kodu QR wyświetlającego się na stronie Państwa profilu na danej instancji Moodle w przeglądarce WWW komputera.) Autoryzacja logowania (okienko CAS) otworzy się w przeglądarce internetowej urządzenia (telefonu, tabletu itp.), a następnie powrócimy do aplikacji.


UWAGA: Na niektórych innych instancjach Moodle UAM - n.p. części archiwalnej (sprzed r.a. 2021/22) wersji Platformy E-learningowej UAM - nie ma centralnej autoryzacji CAS. Do platform bez CAS logujemy się następująco (także w aplikacji mobilnej Moodle):

 • Nazwą użytkownika jest PEŁEN adres email o postaci abc123@amu.edu.pl (Pracownicy) lub abs123@st.amu.edu.pl (Studenci)
 • Hasłem jest hasło USOS

W przypadku problemów z logowaniem bez CAS, prosimy zaznajomić się z tą stroną.

UWAGA: Niektóre kursy na danej instancji Moodle mogły zostać udostępnione przez Prowadzących dla anonimowych gości bez konta UAM - bo wpisaniu umówionego z Prowadzącym hasła. Po zalogowaniu się jako gość, można przeglądać udostępnione treści kursowe, ale nie można wykonywać żadnych zadań. UWAGA: Tryb dostępu dla gościa nie działa w aplikacji mobilnej Moodle.🇬🇧 The newly modernized AMU Moodle E-learning Platform consists of a set of Moodle installations, with a unified authentication system (CAS). To access any of the new AMU Moodle's you need your AMU account (a.k.a. USOS account among AMU Teaching Staff). With your AMU account, you receive:

 • AMU username: e.g. abc123
 • AMU email address: abc123@amu.edu.pl (Staff) or abc123@st.amu.edu.pl (Students)
 • One central password to all AMU systems (a.k.a “USOS password”)
To log into CAS and your AMU Moodle, please enter:
 • your AMU username - ideally (alternatively your AMU email might work)
 • your USOS password.

Should you encounter problems entering Moodle after successfully authentticating via CA, please consult this page.

If you use the Moodle mobile app, please copy the WWW link of your specific AMU Moodle site (e.g. https://lms.amu.edu.pl/owko) and enter it into the app ("site address") when first logging in - in order to connect the app to the platform, and then log in as appropriate. (It is also possible to put the right address into the app by scanning the QR code displayed on your Moodle profile page on the computer screen.) The CAS authentication wndow will open in your device's default browser and then take you back to the Moodle app.


NOTE: Some AMU Moodle platforms do not depend on CAS - e.g. some sites of the older E-learning Platform (version prior to 2021/22). To login there (also in the Moodle mobile app), enter: 

 • your full AMU email address as your login, e.g. abc123@amu.edu.pl (Staff) or abc123@st.amu.edu.pl (Students and most PhD Students)
 • your USOS password

If you face problems logging into a Moodle that does not use CAS, follow advice on this page.

NOTE: Some Moodle courses may have been opened by Teachers for anonymous guests without an AMU account - after the correct password is entered (set by the Teacher). After logging in as a guest, you will be able to browse the available course contents, but you will be unable to perform any input tasks. Note that guest access works only in the internet browser, not in the Moodle mobile app.

Ostatnia modyfikacja: niedziela, 17 września 2023, 14:41