During the course, information covering the duties and rights of a doctoral student will be presented.

W trakcie przedmiotu zostaną przedstawione informacje obejmujące obowiązki i prawa doktoranta. Będą podane podstawowe informacje z zakresu najważniejszych terminów i pojęć związanych ze statusem doktoranta, stypendiach doktoranckich, ubezpieczeniu, indywidualnym planie badawczym, samorządności doktoranckiej, możliwości przedłużenia kształcenia w szkole doktorskiej, rekrutacji i kształceniu w szkole doktorskiej, złożenia rozprawy doktorskiej, skreśleniu z listy doktorantów.

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Doktorant będzie miał podstawową wiedzę z zakresu prawnego statusu doktoranta:

  • czym różni się status doktoranta od studenta i pracownika
  • świadomość z należących mu praw i przywilejów
  • świadomość w zakresie przestrzegania obowiązków
  • czym jest ocena śródokresowa i indywidualny plan badawczy
  • samorządności doktoranckiej
  • gdzie należy szukać informacji związanych ze statusem doktoranta, kształceniem w szkole doktorskiej itd.,
  • wszczęciem procedury ws. nadania stopnia doktora
  • skreśleniu z listy doktorantów,
  • rekrutacji do szkoły doktorskiej.